<html> <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> Phim Han Quoc Korean Series Dai Han Drama Movies Bo Le DVD VCD 20

<body> <body>

Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!! Phim Tàu !!!!

http://lannhi.ms11.net       Contact:   lannhi@gmail.com        [Index]        [Search]
[Incoming][Hàn Quốc][Subtitle][HK-Tàu] [Đài Loan] [Nhật] [Thai] [VN] [Thiếu Nhi]  
1[2[3[4[5[6[7[8[9[10[11]12[13[14[15]16[17[18]19]20[21]22]23]24]25]26[27]28]29]30]31]32]33]34]35]36]
Phim H́nh Tựa Phim Diễn Viên Thể
Loại
Ngôn
Ngữ

Thái B́nh Công Chúa
Empress Wu Zetian II
30 VCDs
9 DVDs

 Phan Nghinh Tử

Lịch
Sử

Lồng
Tiếng

Thái B́nh Thiên Quốc
Twilight Of A Nation
42 VCDs
14 DVDs

 Lữ Lương Vỹ
Trần Măn Nhi
Huynh Nhat Hoa
Dang Tuy Van

Lịch
Sử

Lồng
Tiếng

Thái Cực Trương
    Tam Phong
Tai Chi Master
20 VCDs (DVD-Ripped)
2 DVDs

Vạn Tử Lương
Mễ Tuyết

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Thâm Cung Quư Phi
War And Beauty
24 Compressed VCDs
6 DVDs (48eps)

Truong Kha Di
Xa Thi Man
Le Tu
Dang Thuy Van
Lam Bao Di
Tran Hao

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng
+
English
Subtitle


Thâm Cung Quư Phi
War And Beauty
4 DVDs (30eps)
   (DVD-Ripped)

Truong Kha Di
Xa Thi Man
Le Tu
Dang Thuy Van
Lam Bao Di
Tran Hao

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Thám Tử Thần Thám
To Catch The Uncatchable
25 SVCDs
5 DVDs (DVD-Ripped)

Huỳnh Tử Hoa
Thái Thiếu Phấn

Phim
Vui

Lồng
Tiếng

Thân Phận Đàn Ông
Minor Men In Guangzhou
15 VCDs
4 DVDs..(SS)
Lưu Vĩ Hùng
Trần Hiểu Vân
Phim
Vui
Lồng
Tiếng

Thần Bếp Làm Quan
Magic Chef
24 VCDs
6 DVDs..(VNI)
Ly Bao Dien
Ly Dai Cuong
Phim
Vui
Lồng
Tiếng

Thần Điêu Đại Hiệp 1 & 2
Return Of The Condor
    Heroes I &  II
25 Compressed VCDs
   (DVD-Ripped) (50eps)
5 DVDs

Lưu Đức Ḥa
Trần Ngọc Liên

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng

Thần Điêu Hiệp Lữ 1995
The Return Of Condor
    Heroes 1995
22 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (32eps)
4 DVDs

Lư Nhược Đồng
Cổ Thiên Lạc

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng
Thần Kiếm Ma Đao
The Blood Stained Intrigue
14 DVDs
Lữ Hửu Huệ
Âu Thoại Vỹ
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Thần Long Huyết Kiếm
The Blood Sword
10 VCDs (DVD-Ripped)
1 DVD

Hà Gia Kính
Diệp Ngọc Khanh 


Thuật

Lồng
Tiếng

Thần Kinh Đao
    Phi Thiên Miêu
Flying Dagger
1 DVD (DVD-Retail)

 Trương Mạn Ngọc
Trương Học Hửu

Hài
Hước

Lồng
Tiếng

Thần Y Hiệp Lữ
The Magnificent Healer
30 Compressed VCDs
7 DVDs (60eps)

Zhao Wen Zhuo
Alyssa Chia
Gao Yuan Yuan

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng
Thần Thám Lư Kỳ
Old Time Buddy
    To Catch A Thief
9 DVDs....(TVB)
La Gia Lương
Lâm Gia Đồng
Phim
Vui
Lồng
Tiếng

Thành Cát Tư Hăn
Genghis Khan
10 VCDs (DVD-Ripped)
1 DVD

Vạn Tử Lương
Huỳnh Nhật Ḥa

Lịch
Sử

Lồng
Tiếng

Thành Thị Say Mê
Sex and the Beauties
1 DVD

Athena Chu
Carina Lau
Cecilia Cheung

T́nh
Cảm

Lồng
Tiếng

Thanh Xà
Green Snake
1 DVD (DVD-Retail)

 Triệu Văn Trác
Vương Tố Hiền

Huyền

Lồng
Tiếng

Thập Tam Thái Bảo
The Wild Bunch
10 DVDs 20eps)
    (DVD-Retail)

Huỳnh Nhật Ḥa
Trần Ngọc Liên 

Kiếm
Hiệp

Lồng
Tiếng
Thất Vơ Hiệp
Seven Warriors
24 VCDs
6 DVDs..(ATV)
Tôn Diệu Oai
Mă Y Lợi
Kiếm
Hiệp
Lồng
Tiếng

Thay Đổi Cuộc Chiến
From Rascality To
    Justness
1 DVDs

Siu Ho Chin
Ka Kui Ho
Wong Kin Kwan
Chung Man Yuk 


HộI

Lồng
Tiếng
The Gioi Ky Ao
The Zone
2 DVDs..(TVB)
Trinh Y Kien
La Man Trang
T́nh
Cảm
Lồng
Tiếng
Thế Vơ Lập Nghiệp
Drunken Angels
8 DVDs..(TVB)
Nguyên Hoa
Ngô Nghi Tướng 

Thuật
Lồng
Tiếng
Thích Hổ
The Price Of Glory
15 DVDs..(TVB)
Lữ Lương Vĩ
Lư Tiểu Nhiễm

Thuật
Lồng
Tiếng

Thiện Ác Đối Đầu
Good Against Evil
14 Compressed VCDs
    (DVD-Ripped) (20eps)
2 DVDs

Ôn Thiệu Luân
Mông Gia Tuệ


HộI

Lồng
Tiếng

Thiên Địa Ân T́nh 1, 2, 3
Cold Blood Warm Heart
42 VCDs

Trịnh Thiếu Thu
Cổ Thiên Lạc


HộI

Lồng
Tiếng

Thiên Địa Hào T́nh
Secret Of The Heart
75 VCDs
25 DVDs (98eps)

Huỳnh Nhật Ḥa
La Gia Lương


HộI

Lồng
Tiếng
http://lannhi.ms11.net    Contact: lannhi@gmail.com   [Index]   [Search
This website and all images © Copyright